Regulations

Regulations

(download pdf regulations)

stan na: 15.02.2021

§ I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje korzystanie z aplikacji „Soccer Sessions” (dalej „Usługa”).

2. Usługodawcą jest PKSTUDIO - PATRYK KLIMCZAK (dalej „Właściciel”), Koniecpolskiego 4B/7, 78-100 Kołobrzeg, NIP: ​6711790583​.

3. Zasady korzystania z Usługi zostały opisane w niniejszym dokumencie, dostępnym na stronie internetowej www.soccer-sessions.com, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Przed założeniem Konta każdy konsument zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

§ II. Rodzaj i zakres Usługi.

1. Usługa jest skierowana do konsumentów (dalej „Użytkownicy”) chcących doskonalić swoją wiedzę trenerską przy wykorzystaniu materiałów w aplikacji. Celem Usługi jest dostarczanie Użytkownikom dopasowanych do ich potrzeb konspektów piłkarskich, które mają na celu rozwój trenerski Użytkownika.

2. Usługa umożliwia Użytkownikom:

a. Korzystanie z umieszczonych w Usłudze konspektów trenerskich,

b. Uzyskanie cyfrowej wersji dowodu zakupu.

c. Dokonanie płatności za subskrypcję Usługi za pomocą Braintree Payments

§ III. Warunki korzystania z Usługi.

1. Korzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie przez klientów indywidualnych. Wykorzystywanie Usługi w celach komercyjnych jest niedopuszczalne. Założenie konta przez Użytkownika jest bezpłatne. Uzyskanie dostępu do części płatnych konspektów trenerskich wymaga opłaty subskrypcyjnej.

2. Użytkownik w celu skorzystania z Usługi powinien posiadać dostęp do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych, na które może być pobrana aplikacja zawierająca Usługę zostały opisane w punkcie 4 Regulaminu.

3. Po wejściu na stronę Użytkownik w celu skorzystania z usługi musi założyć konto użytkownika (dalej „Konto”).

4. W ramach rejestracji i założenia Konta wymagane jest od Użytkownika udostępnienie następujących danych:

a. Adres e-mail,

b. Hasło,

c. Zaakceptowanie polityki prywatności oraz regulaminu.

5. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane nie mogą być przyporządkowane do innej osoby. Zabrania się również podawania fałszywych danych, w szczególności tych nienależących do Użytkowników. Obowiązkiem użytkownika jest przechowywanie swoich danych dostępowych w bezpieczny sposób, który uniemożliwia dostęp do Konta osobom trzecim.

6. Każdy kontakt z “Soccer Sessions” za pośrednictwem założonego Konta zostanie przypisanym danemu Użytkownikowi. Zasada ta obowiązuje również, jeżeli z winy Użytkownika osoby trzecie uzyskają dostęp do jego Konta. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania “Soccer Sessions” o każdym niepożądanym skorzystaniu z należącego do niego Konta oraz do zmiany swoich danych dostępu, jeżeli dostęp do Konta uzyskały osoby trzecie.

7. W wyniku rejestracji i założenia Konta każdy Użytkownik otrzymuje dostęp do Usługi poprzez logowanie unikalnym e-mailem oraz hasłem.

8. Usługa daje możliwość skorzystania z oferowanej części darmowej bez konieczności opłacania subskrypcji. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z dostępu do płatnych konspektów treningowych wymagana jest opłata subskrypcyjna 3-miesięczna lub roczna.

9. Opłata subskrypcyjna ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres rozliczeniowy, chyba że Użytkownik zrezygnuje z subskrypcji usługi najpóźniej na dzień przed odnowieniem subskrypcji.

§ IV. Warunki techniczne korzystania z Usługi

1. Korzystanie z Usługi wymaga w szczególności:

a. Urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,

b. Aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. “Soccer Sessions” stara się zapewnić, aby Usługa była obsługiwana przez możliwie wiele typów przeglądarek. Ze względu na ciągle aktualizacje przeglądarek “Soccer Sessions” nie może podać aktualnej listy wersji przeglądarek, na których możliwe jest korzystanie z Usługi.

§ V. Dostęp do Usługi przez Użytkownika oraz opłaty

1. Wyróżniamy dwa rodzaje dostępów do Aplikacji:

a. Freemium - po założeniu konta bezpłatny dostęp do darmowej części Aplikacji.

b. Premium - po założeniu konta i dokonaniu płatności subskrybcyjnej dostęp do części Premium.

2. Użytkownik ma do dyspozycji dwa okresy na jakie może dokonać subskrypcji Usługi:

a. okres 1 miesięczny,

b. okres 3 miesięczny,

c. okres 6 miesięczny,

d. okres 12 miesięczny.

3. Płatności za subskrypcję Usługi obsługiwane są przez firmę Braintree Payments.

Administratorem danych dotyczących płatności jest Braintree Payments, po otrzymaniu danych transakcji obsługuje płatność oraz odpowiada za jej prawidłowy przebieg, zwracając informację, czy transakcja przebiegła prawidłowo. Wszystkie szczegóły transakcji chroni i zapewnia firma Braintree Payments.

§ VI. Ochrona danych osobowych

1. Ogólne regulacje dotyczące polityki i ochrony gromadzenia danych osobowych, nieuregulowane niniejszym Regulaminem, zostały sprecyzowane w odpowiednim dziale dostępnym na stronie internetowe j​https://www.soccer-sessions.com/polityka-prywatnosci​.

2. Akceptacja warunków przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Usługi następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w aplikacji mobilnej „Soccer Sessions”.

3. Akceptacja warunków przekazywania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Usługi na rzecz podmiotów trzecich następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w aplikacji mobilnej „Soccer Sessions”.

4. Podczas korzystania z Usługi “Soccer Sessions” gromadzi o Użytkownikach takie dane jak:

a. Imię i nazwisko

b. Adres e-mail

c. Wersja używanego systemu operacyjnego

d. Numer używanego urządzenia mobilnego

e. Język systemowy

f. Używana wersja aplikacji

g. Rodzaj Konta użytkownika – darmowe lub płatne

h. Typ subskrypcji – półroczna lub roczna

5. Gromadzenie danych za pośrednictwem Usługi służy jak najlepszemu wywiązaniu się przez “Soccer Sessions” ze wszelkich zobowiązań nałożonych na nie przez niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Administratorem danych osobowych jest “Soccer Sessions” kontakt: e-mail: contact@soccer-sessions.com

7. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji konta oraz świadczenia usługi subskrypcji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy), a także w celu dochodzenia praw lub ochrony roszczeń w związku z art. 6 ust. 1 lit f w związku z ważnym interesem administratora) przez okres świadczenia usługi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. Pełne 5 lat podatkowych licząc od dnia zakończenia subskrypcji.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, przenoszenia danych i żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani dane osobowe będą udostępniane firmie świadczącej usługi hostingu (​https://www.ovh.pl/​), firmie świadczącej usługi projektowania oraz tworzenia systemu PKstudio a także operatorowi płatności elektronicznej https://www.braintreepayments.com

10. Dane w związku z realizacją usługi płatności mogą być przetwarzane w krajach trzecich (USA) przez operatora BrainTree Payments informację na temat klauzul umownych oraz stosowanych mechanizmach zabezpieczeń dostępne są pod adresem https://www.braintreepayments.com/assets/Braintree-PSA-Model-Clauses-March201 8.pdf

§ VII. Zakończenie korzystania z Usługi i odpowiedzialność stron

1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z przedłużenia Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy.

2. “Soccer Sessions” ma możliwość wypowiedzenia świadczenia Usługi z ważnych przyczyn, w szczególności:

a. Korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z prawem

b. ​Korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z jej celem

c. Podanie nieprawdziwych danych Użytkownika potrzebnych do założenia Konta

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:

a. Czasowego braku dostępu do Usługi

b. Braku lub ograniczonego dostępu do Internetu

c. Awarii urządzenie przenośnego Użytkownika

§ VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania “Soccer Sessions” należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: ​info@trening-pilkarski.pl​.

2. Uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail: contact@soccer-sessions.com​.

3. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Usługi. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym “Soccer Sessions” niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w ramach rejestracji lub poprzez odpowiednią wiadomość przesłaną z użyciem Usługi. Nie uchybia to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, “Soccer Sessions” może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji, “Soccer Sessions” udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika w “Soccer Sessions”), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

§ IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Usługi może ulec zmianie w przypadku:

a. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Usługi,

b. zmiany funkcjonalności Usługi, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności,

c. zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez “Soccer Sessions” za pośrednictwem Usługi, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Usługi.

2. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą stosownego powiadomienia w aplikacji mobilnej lub wiadomości e-mail.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Usłudze nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze “Soccer Sessions” umowę o świadczenie usług, poprzez usunięcie konta w aplikacji.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy “Soccer Sessions”, a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Usługi oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów.